Sunday, May 31, 2009

jalan

JALAN-JALAN MENGENAL ALLAH


Oleh kerana Allah Subhanahuwata’ala bersifat ghaib dan tidak terjangkau oleh pancaindera kita, maka untuk mengenali Allah Subhanahuwata’ala dengan lebih jauh tidak akan dapat dilakukan berasaskan pengamatan pencaindera semata-mata. Kerana keghaiban, kesempurnaan dan keagungan-Nya itulah kita hanya akan dapat mengenali-Nya melalui ayat-ayat-Nya.

Ayat-ayat Allah Subhanahuwata’ala dapat diklasifikasikan kepada dua bahagian, iaitu:

1) Ayatul qauliyah.

Iaitu ayat-ayat yang berbentuk kata-kata atau firman-firman Allah Subhanahuwata’ala sepertimana yang terkandung dalam kitab-Nya yang diwahyukan kepada rasul-Nya. Firman-Nya:

$yJsù y7ç/Éj‹s3ム߉÷èt/ ÈûïÏe$!$$Î/
Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan daripada ayat-ayat-Nya) itu?
(At-Tin, 95:7)

2) Ayatul kauniyah.

Iaitu ayat-ayat yang berbentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahuwata’ala yang tersebar di alam semesta. Firman-Nya:

óOÎgƒÎŽã\y™ $uZÏF»tƒ#uä ’Îû É-$sùFy$# þ’Îûur öNÍkŦàÿRr& 4Ó®Lym tû¨üt7oKtƒ öNßgs9 çm¯Rr& ‘,ptø:$# 3 öNs9urr& É#õ3tƒ y7În/tÎ/ ¼çm¯Rr& 4’n?tã Èe@ä. &äóÓx« Íky­
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakkah cukup bahawa sesungguhnya Rabmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
(Fusilat, 41:53)

žcÎ) ’Îû È,ù=yz ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur É#»n=ÏF÷z$#ur È@øŠ©9$# Í‘$pk¨]9$#ur ;M»tƒUy ’Í<'rT[{ É=»t6ø9F{$#
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
(3:190)

METOD ISLAM DALAM MENGENALI ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

Islam memadukan ayatul qauliyah dan ayatul kauniyah dalam mengenali Allah Subhanahuwata’ala. Ini kerana tidak ada yang mengetahui hal-hal yang ghaib kecuali Allah Subhanahuwata’ala. Manusia juga memerlukan bantuan ayat-ayat Allah Subhanahuwata’ala untuk mengetahui hal-hal yang ghaib mengenai diri manusia sendiri. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

$tBur šc%x. C§øÿuZÏ9 br& šÆÏB÷sè? žwÎ) ÈbøŒÎ*Î/ «!$# 4 ã@yèøgs†ur š[ô_Íh9$# ’n?tã šúïÏ%©!$# Ÿw tbqè=É)÷ètƒ ÇÊÉÉÈ È@è% (#rãÝàR$# #sŒ$tB ’Îû ÅVºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur 4 $tBur ÓÍ_øóè? àM»tƒFy$# â‘ä‹–Y9$#ur `tã 7Qöqs% žw tbqãZÏB÷sムÇÊÉÊÈ

100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.

101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".
(Yunus, 10:100-101)


£‰tãr& ª!$# öNçlm; $\/#x‹tã #Y‰ƒÏ‰x© ( (#qà)¨?$$sù ©!$# ’Í<'ré'¯»tƒ É=»t7ø9F{$# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 4 ô‰s% tAt“Rr& ª!$# óOä3ö‹s9Î) #[ø.ÏŒ
Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal, (iaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.
(At-Tolaq, 65:10)


(#qä9$s%ur öqs9 $¨Zä. ßìyJó¡nS ÷rr& ã@É)÷ètR $tB $¨Zä. þ’Îû É=»ptõ¾r& ÎŽÏè¡¡9$#
Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".
(Al-Mulk, 67:10)

Apabila manusia mengetahui keterbatasan aqalnya, maka timbullah kerendahan hati untuk merujuk kepada dalil-dalil naqli (al-Qur’an dan as-Sunnah) dalam mengenali Allah Subhanahuwata’ala. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

tûïÏ%©!$# tbrãä.õ‹tƒ ©!$# $VJ»uŠÏ% #YŠqãèè%ur 4’n?tãur öNÎgÎ/qãZã_ tbr㍤6xÿtGtƒur ’Îû È,ù=yz ÏNºuq»uK¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur $uZ­/u‘ $tB Mø)n=yz #x‹»yd WxÏÜ»t/ y7oY»ysö6ß™ $oYÉ)sù z>#x‹tã Í‘$¨Z9$#
(Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Rab kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami daripada siksa neraka.
(Ali Imran, 3:191)

¨bÎ) ’Îû y7Ï9ºsŒ 3“tò2Ï%s! `yJÏ9 tb%x. ¼çms9 ë=ù=s% ÷rr& ’s+ø9r& yìôJ¡¡9$# uqèdur Ó‰‹Îgx©
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
(Qaf, 50:37)

Dalil-dalil naqli memberikan maklumat yang lengkap dan tepat mengenai perkara-perkara yang ghaib. Dalil-dalil aqli (hasil-hasil kajian daripada pancaindera dan akal manusia) pula akan memperkuatkan apa-apa yang diperolehi daripada dalil-dalil naqli. Dalil-dalil naqli memberikan bimbingan untuk mempergunakan kemampuan akal secara baik, efisyen dan efektif sehingga seseorang itu tidak perlu menghabiskan tenaga dan waktu untuk mengkaji hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:

“Berfikirlah tentang makhluk-mahluk Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah kerana akal kamu tidak akan dapat menjangkau-Nya”

Keharmonian antara ayat-ayat naqli dan aqli akan membawa seseorang muslim yakin dan beriman kepada Allah Subhanahuwata’ala.

METOD SELAIN ISLAM

Berbeza dengan metod Islam, metod selain daripada Islam bertolak daripada zon (prasangka, dugaan atau tekaan semata) dalam menanggapi sesuatu yang sering kali berakhir dengan nafsu. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

$tBur ßìÎ7­Gtƒ óOèdçŽsYø.r& žwÎ) $‡Zsß 4 ¨bÎ) £`©à9$# Ÿw ÓÍ_øóムz`ÏB Èd,ptø:$# $º«ø‹x© 4 ¨bÎ) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJÎ/ tbqè=yèøÿtƒ
Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan sahaja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.
(Yunus, 10:36)

Metod bukan Islam yang bertolak daripada prasangka dan kepentingan nafsu, akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

Ÿwur ãA#t“tƒ šúïÏ%©!$# (#rãxÿx. †Îû 7ptƒóÉD çm÷YÏiB 4Ó®Lym ãNßguŠÏ?ù's? èptã$¡¡9$# ºptFøót/ ÷rr& öNßguŠÏ?ù'tƒ ÛU#x‹tã BQöqtƒ AOŠÉ)tã
Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat.
(Al-Hajj, 22:55)

’Îûr& NÍkÍ5qè=è% íÚt¨B ÇPr& (#þqç/$s?ö‘$# ÷Pr& šcqèù$sƒs† br& y#‹Ïts† ª!$# öNÍköŽn=tã ¼ã&è!qß™u‘ur 4 ö@t/ y7Í´¯»s9'ré& ãNèd šcqßJÎ=»©à9$#
Apakah dalam hati mereka ada penyakit, atau mereka ragu-ragu ataukah takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.
(An-Nur, 24:50)

Semakin mereka menyelami pelbagai fenomena di alam ini, semakin besar keraguan mereka. Maka akhirnya mereka kufur kepada Allah Subhanahuwata’ala.


Rujukan
1) Jasiman, Lc., Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, Auliya Press Solo, Surakata, Indonesia, Cetakan pertama Julai 2005.
2) Ummu Yasmin, Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulum Bagi Da’i dan Murabbi, Media Insani, Tunggulsari, Solo, Cetakan kedua Januari 2005.
3) Al-Qur’an dan terjemahan. r

No comments:

Post a Comment