Sunday, May 31, 2009

jalan

JALAN-JALAN MENGENAL ALLAH


Oleh kerana Allah Subhanahuwata’ala bersifat ghaib dan tidak terjangkau oleh pancaindera kita, maka untuk mengenali Allah Subhanahuwata’ala dengan lebih jauh tidak akan dapat dilakukan berasaskan pengamatan pencaindera semata-mata. Kerana keghaiban, kesempurnaan dan keagungan-Nya itulah kita hanya akan dapat mengenali-Nya melalui ayat-ayat-Nya.

Ayat-ayat Allah Subhanahuwata’ala dapat diklasifikasikan kepada dua bahagian, iaitu:

1) Ayatul qauliyah.

Iaitu ayat-ayat yang berbentuk kata-kata atau firman-firman Allah Subhanahuwata’ala sepertimana yang terkandung dalam kitab-Nya yang diwahyukan kepada rasul-Nya. Firman-Nya:

$yJsù y7ç/Éj‹s3ム߉÷èt/ ÈûïÏe$!$$Î/
Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan daripada ayat-ayat-Nya) itu?
(At-Tin, 95:7)

2) Ayatul kauniyah.

Iaitu ayat-ayat yang berbentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahuwata’ala yang tersebar di alam semesta. Firman-Nya:

óOÎgƒÎŽã\y™ $uZÏF»tƒ#uä ’Îû É-$sùFy$# þ’Îûur öNÍkŦàÿRr& 4Ó®Lym tû¨üt7oKtƒ öNßgs9 çm¯Rr& ‘,ptø:$# 3 öNs9urr& É#õ3tƒ y7În/tÎ/ ¼çm¯Rr& 4’n?tã Èe@ä. &äóÓx« Íky­
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakkah cukup bahawa sesungguhnya Rabmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
(Fusilat, 41:53)

žcÎ) ’Îû È,ù=yz ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur É#»n=ÏF÷z$#ur È@øŠ©9$# Í‘$pk¨]9$#ur ;M»tƒUy ’Í<'rT[{ É=»t6ø9F{$#
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
(3:190)

METOD ISLAM DALAM MENGENALI ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

Islam memadukan ayatul qauliyah dan ayatul kauniyah dalam mengenali Allah Subhanahuwata’ala. Ini kerana tidak ada yang mengetahui hal-hal yang ghaib kecuali Allah Subhanahuwata’ala. Manusia juga memerlukan bantuan ayat-ayat Allah Subhanahuwata’ala untuk mengetahui hal-hal yang ghaib mengenai diri manusia sendiri. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

$tBur šc%x. C§øÿuZÏ9 br& šÆÏB÷sè? žwÎ) ÈbøŒÎ*Î/ «!$# 4 ã@yèøgs†ur š[ô_Íh9$# ’n?tã šúïÏ%©!$# Ÿw tbqè=É)÷ètƒ ÇÊÉÉÈ È@è% (#rãÝàR$# #sŒ$tB ’Îû ÅVºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur 4 $tBur ÓÍ_øóè? àM»tƒFy$# â‘ä‹–Y9$#ur `tã 7Qöqs% žw tbqãZÏB÷sムÇÊÉÊÈ

100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.

101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".
(Yunus, 10:100-101)


£‰tãr& ª!$# öNçlm; $\/#x‹tã #Y‰ƒÏ‰x© ( (#qà)¨?$$sù ©!$# ’Í<'ré'¯»tƒ É=»t7ø9F{$# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 4 ô‰s% tAt“Rr& ª!$# óOä3ö‹s9Î) #[ø.ÏŒ
Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal, (iaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.
(At-Tolaq, 65:10)


(#qä9$s%ur öqs9 $¨Zä. ßìyJó¡nS ÷rr& ã@É)÷ètR $tB $¨Zä. þ’Îû É=»ptõ¾r& ÎŽÏè¡¡9$#
Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".
(Al-Mulk, 67:10)

Apabila manusia mengetahui keterbatasan aqalnya, maka timbullah kerendahan hati untuk merujuk kepada dalil-dalil naqli (al-Qur’an dan as-Sunnah) dalam mengenali Allah Subhanahuwata’ala. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

tûïÏ%©!$# tbrãä.õ‹tƒ ©!$# $VJ»uŠÏ% #YŠqãèè%ur 4’n?tãur öNÎgÎ/qãZã_ tbr㍤6xÿtGtƒur ’Îû È,ù=yz ÏNºuq»uK¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur $uZ­/u‘ $tB Mø)n=yz #x‹»yd WxÏÜ»t/ y7oY»ysö6ß™ $oYÉ)sù z>#x‹tã Í‘$¨Z9$#
(Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Rab kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami daripada siksa neraka.
(Ali Imran, 3:191)

¨bÎ) ’Îû y7Ï9ºsŒ 3“tò2Ï%s! `yJÏ9 tb%x. ¼çms9 ë=ù=s% ÷rr& ’s+ø9r& yìôJ¡¡9$# uqèdur Ó‰‹Îgx©
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
(Qaf, 50:37)

Dalil-dalil naqli memberikan maklumat yang lengkap dan tepat mengenai perkara-perkara yang ghaib. Dalil-dalil aqli (hasil-hasil kajian daripada pancaindera dan akal manusia) pula akan memperkuatkan apa-apa yang diperolehi daripada dalil-dalil naqli. Dalil-dalil naqli memberikan bimbingan untuk mempergunakan kemampuan akal secara baik, efisyen dan efektif sehingga seseorang itu tidak perlu menghabiskan tenaga dan waktu untuk mengkaji hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:

“Berfikirlah tentang makhluk-mahluk Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah kerana akal kamu tidak akan dapat menjangkau-Nya”

Keharmonian antara ayat-ayat naqli dan aqli akan membawa seseorang muslim yakin dan beriman kepada Allah Subhanahuwata’ala.

METOD SELAIN ISLAM

Berbeza dengan metod Islam, metod selain daripada Islam bertolak daripada zon (prasangka, dugaan atau tekaan semata) dalam menanggapi sesuatu yang sering kali berakhir dengan nafsu. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

$tBur ßìÎ7­Gtƒ óOèdçŽsYø.r& žwÎ) $‡Zsß 4 ¨bÎ) £`©à9$# Ÿw ÓÍ_øóムz`ÏB Èd,ptø:$# $º«ø‹x© 4 ¨bÎ) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJÎ/ tbqè=yèøÿtƒ
Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan sahaja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.
(Yunus, 10:36)

Metod bukan Islam yang bertolak daripada prasangka dan kepentingan nafsu, akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

Ÿwur ãA#t“tƒ šúïÏ%©!$# (#rãxÿx. †Îû 7ptƒóÉD çm÷YÏiB 4Ó®Lym ãNßguŠÏ?ù's? èptã$¡¡9$# ºptFøót/ ÷rr& öNßguŠÏ?ù'tƒ ÛU#x‹tã BQöqtƒ AOŠÉ)tã
Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat.
(Al-Hajj, 22:55)

’Îûr& NÍkÍ5qè=è% íÚt¨B ÇPr& (#þqç/$s?ö‘$# ÷Pr& šcqèù$sƒs† br& y#‹Ïts† ª!$# öNÍköŽn=tã ¼ã&è!qß™u‘ur 4 ö@t/ y7Í´¯»s9'ré& ãNèd šcqßJÎ=»©à9$#
Apakah dalam hati mereka ada penyakit, atau mereka ragu-ragu ataukah takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.
(An-Nur, 24:50)

Semakin mereka menyelami pelbagai fenomena di alam ini, semakin besar keraguan mereka. Maka akhirnya mereka kufur kepada Allah Subhanahuwata’ala.


Rujukan
1) Jasiman, Lc., Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, Auliya Press Solo, Surakata, Indonesia, Cetakan pertama Julai 2005.
2) Ummu Yasmin, Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulum Bagi Da’i dan Murabbi, Media Insani, Tunggulsari, Solo, Cetakan kedua Januari 2005.
3) Al-Qur’an dan terjemahan. r

mengenal allah

MENGENAL ALLAH

ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA PENCIPTA DAN PEMILIK ALAM SEMESTA

Allah Subhanahuwata’ala adalah Pencipta alam semesta (langit, bumi dan segala isinya). Firman Allah Subhanahuwata’ala:

ô`ÏBur ÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä ÷br& Nä3s)n=s{ `ÏiB 5>#tè? ¢OèO !#sŒÎ) OçFRr& ֍t±o0 šcrçŽÅ³tFZs? ÇËÉÈ ô`ÏBur ÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`ÏiB öNä3Å¡àÿRr& %[`ºurø—r& (#þqãZä3ó¡tFÏj9 $ygøŠs9Î) Ÿ@yèy_ur Nà6uZ÷t/ Zo¨Šuq¨B ºpyJômu‘ur 4 ¨bÎ) ’Îû y7Ï9ºsŒ ;M»tƒUy 5Qöqs)Ïj9 tbr㍩3xÿtGtƒ ÇËÊÈ ô`ÏBur ¾ÏmÏG»tƒ#uä ß,ù=yz ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur ß#»n=ÏG÷z$#ur öNà6ÏGoYÅ¡ø9r& ö/ä3ÏRºuqø9r&ur 4 ¨bÎ) ’Îû y7Ï9ºsŒ ;M»tƒUy tûüÏJÎ=»yèù=Ïj9 ÇËËÈ

20. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

(Ar-Rum, 30:20-22)

Dialah Pemilik bagi alam ini. Firman-Nya:


@è% `yJÏj9 $¨B ’Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur ( @è% °!
Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi." Katakanlah: "Kepunyaan Allah."
(Al-An’am, 6:12)

Seluruh alam dan isinya (bahkan alam akhirat juga) tertakluk kepada penguasaan Allah Subhanahuwata’ala dan berada dalam genggaman-Nya. Maka manusia berkewajipan mengagungkan-Nya. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

$tBur (#râ‘y‰s% ©!$# ¨,ym ¾ÍnÍ‘ô‰s% ÞÚö‘F{$#ur $Yè‹ÏJy_ ¼çmçGŸÒö6s% tPöqtƒ ÏpyJ»uŠÉ)ø9$# ÝVºuq»yJ¡¡9$#ur 7M»­ƒÈqôÜtB ¾ÏmÏYŠÏJu‹Î/ 4 ¼çmoY»ysö7ß™ 4’n?»yès?ur $£Jtã šcqä.ÎŽô³ç„

Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya, pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya, Maha Suci Dia dan Maha Tinggi Dia daripada apa yang mereka persekutukan.
(Az-Zumar, 39:67)

Allah Subhanahuwata’ala juga sebagai Pengurus bagi alam ini. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

ª!$# Iw tm»s9Î) žwÎ) uqèd ÓyÕø9$# ãPq•‹s)ø9$# 4 Ÿw ¼çnä‹è{ù's? ×puZÅ™ Ÿwur ×PöqtR 4 ¼çm©9 $tB ’Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# $tBur ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 `tB #sŒ “Ï%©!$# ßìxÿô±o„ ÿ¼çny‰YÏã žwÎ) ¾ÏmÏRøŒÎ*Î/ 4 ãNn=÷ètƒ $tB šú÷üt/ óOÎgƒÏ‰÷ƒr& $tBur öNßgxÿù=yz ( Ÿwur tbqäÜŠÅsム&äóÓy´Î/ ô`ÏiB ÿ¾ÏmÏJù=Ïã žwÎ) $yJÎ/ uä!$x©
Allah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
(Al-Baqarah, 2:255)

Selain daripada Allah Subhanahuwata’ala, sama sekali tidak mampu mencipta. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

$yg•ƒr'¯»tƒ â¨$¨Z9$# z>ÎŽàÑ ×@sWtB (#qãèÏJtGó™$$sù ÿ¼ã&s! 4 žcÎ) šúïÏ%©!$# šcqããô‰s? `ÏB Èbrߊ «!$# `s9 (#qà)è=øƒs† $\/$t/èŒ Èqs9ur (#qãèyJtGô_$# ¼çms9 ( bÎ)ur ãNåkö:è=ó¡o„ Ü>$t/—%!$# $\«ø‹x© žw çnrä‹É)ZtFó¡o„ çm÷YÏB 4 y#ãèÊ Ü=Ï9$©Ü9$# Ü>qè=ôÜyJø9$#ur

Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali daripada lalat itu, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah.
(Al-Hajj, 22:73)

Manusia di bumi hanya mengguna, merubah dan mengeksploitasikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahuwata’ala, contohnya besi menjadi kereta, gandum menjadi tepung, tanah dan batuan menjadi kaca dan kayu menjadi perabut. Manusia dan jin sekali-kali tidak mampu menciptakan sesuatu yang asalnya tidak wujud kepada wujud. Ringkasnya selain daripada Allah Subhanahuwata’ala tidak mampu mencipta kewujudan. Manusia hanya pengguna terhadap pelbagai kewujudan yang diciptakan oleh Allah Subhanahuwata’ala

DALIL-DALIL YANG MEMBUKTIKAN KEWUJUDAN DAN PENCIPTAAN ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

Dalil wahyu telah membuktikan kewujudan dan keEsaan Allah Subhanahuwata’ala. Firman-Nya:

ö@è% ‘“r& >äóÓx« çŽt9ø.r& Zoy‰»pky­ ( È@è% ª!$# ( 7‰‹Íky­ ÓÍ_øŠt/ öNä3oY÷t/ur 4 zÓÇrré&ur ¥’n<Î) #x‹»yd ãb#uäöà)ø9$# Nä.u‘É‹RT{ ¾ÏmÎ/ .`tBur x÷n=t/ 4 öNä3§Yάr& tbr߉pkô¶tFs9 žcr& yìtB «!$# ºpygÏ9#uä 3“t÷zé& 4 @è% Hw ߉pkô­r& 4 ö@è% $yJ¯RÎ) uqèd ×m»s9Î) Ó‰Ïnºur ÓÍ_¯RÎ)ur Öäü“̍t/ $®ÿÊeE tbqä.ÎŽô³è@

Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). “Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahawa ada tuhan-tuhan (ilah-ilah) lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Ilah yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".
(Al-An’am, 6:19)


Dalil aqli juga membuktikan kewujudan dan penciptaan-Nya. Firman-Nya:

žcÎ) ’Îû È,ù=yz ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur É#»n=ÏF÷z$#ur È@øŠ©9$# Í‘$pk¨]9$#ur ;M»tƒUy ’Í<'rT[{ É=»t6ø9F{$#

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
(Ali-Imran, 3:190)

Dalil fitrah juga membuktikan kewujudan dan penciptaan Allah Subhanahuwata’ala. Fitrah manusia yang diciptakan Allah Subhanahuwata’ala, sememangnya mengakui akan Pemilikan dan Penciptaan Allah Subhanahuwata’ala. Firman-Nya:

øŒÎ)ur x‹s{r& y7•/u‘ .`ÏB ûÓÍ_t/ tPyŠ#uä `ÏB óOÏdÍ‘qßgàß öNåktJ­ƒÍh‘èŒ öNèdy‰pkô­r&ur #’n?tã öNÍkŦàÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tÎ/ ( (#qä9$s% 4’n?t/ ¡ !$tRô‰Îgx© ¡ cr& (#qä9qà)s? tPöqtƒ ÏpyJ»uŠÉ)ø9$# $¯RÎ) $¨Zà2 ô`tã #x‹»yd tû,Î#Ïÿ»xî

Dan (ingatlah), ketika Rabmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Rabmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Rab kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lalai terhadap ini (Penciptaan dan Pemilikan Allah )"
(Al-A’raf, 7:172)

Firman-Nya lagi:


È@t/ ß`»¡RM}$# 4’n?tã ¾ÏmÅ¡øÿtR ×ouŽÅÁt/ ÇÊÍÈ öqs9ur 4’s+ø9r& ¼çntƒÏŒ$yètB ÇÊÎÈ
14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.
15. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
(Al-Qiyamah, 75:14-15)

HASIL DARIPADA MENGENALI ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

Apabila seseorang hamba mengenali Allah Subhanahuwata’ala, maka hasil daripada pengenalannya itu akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Rab-nya. Kesan-kesan yang diperolehi bagi dirinya ialah:

1) Kemerdekaan yang sebenar

Jiwanya hanya berharap (raja’) dan takut (khauf) kepada Allah Subhanahuwata’ala sehingga tidak ada lagi kuasa makhluk yang dapat menguasainya. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOs9ur (#þqÝ¡Î6ù=tƒ OßguZ»yJƒÎ) AOù=ÝàÎ/ y7Í´¯»s9'ré& ãNßgs9 ß`øBF{$# Nèdur tbr߉tGôg•B
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
(Al-An’am, 6:82)

2) Ketenangan jiwa.

Jiwanya yakin bahawa Allah-lah yang menjamin kehidupannya dan melindungi keselamatannya. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä ’ûÈõuKôÜs?ur Oßgç/qè=è% ̍ø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿwr& ̍ò2É‹Î/ «!$# ’ûÈõyJôÜs? Ü>qè=à)ø9$#
(Iaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.
(Ar-Ra’d 13:28)

3) Keberatan daripada Allah Subhanahuwata’ala.

Setiap amalnya sentiasa diredhai dan dicintai Allah Subhanahuwata’ala. Firman-Nya:

!$tBur $uZù=y™ö‘r& ’Îû 7ptƒös% `ÏiB @cÓÉ<¯R HwÎ) !$tRõ‹s{r& $ygn=÷dr& Ïä!$y™ù't7ø9$$Î/ Ïä!#§ŽœØ9$#ur óOßg¯=yès9 tbqã㧎œØo„
Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri, (lalu penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri.
(Al-A’raf, 7:94)

4) Kehidupan yang baik

Allah membimbing langkah-langkah dalam hidupnya bagi mencapai kebaikan. Firman-Nya:

ô`tB Ÿ@ÏJtã $[sÎ=»¹ `ÏiB @Ÿ2sŒ ÷rr& 4Ós\Ré& uqèdur Ö`ÏB÷sãB ¼çm¨ZtÍ‹ósãZn=sù Zo4qu‹ym Zpt6ÍhŠsÛ ( óOßg¨YtƒÌ“ôfuZs9ur Nèdtô_r& Ç`¡ômr'Î/ $tB (#qçR$Ÿ2 tbqè=yJ÷ètƒ
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki mahu pun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
(An-Nahl 16:97)


5) Mendapat keredhaan Allah Subhanahuwata’ala

Ia mendapat keredhaan Allah Subhanahuwata’ala di dunia dan akhirat. Firman-Nya:

óžcÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏHxåur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# y7Í´¯»s9'ré& ö/ãf çŽöy{ Ïp­ƒÎŽy9ø9$# ÇÐÈ ôMèdät!#t“y_ y‰ZÏã öNÍkÍh5u‘ àM»¨Zy_ 5bô‰t㠓̍øgrB `ÏB $uhÏGøtrB ㍻pk÷XF{$# tûïÏ$Î#»yz !$pkŽÏù #Y‰t/r& ( zÓÅ̧‘ ª!$# öNåk÷]tã (#qàÊu‘ur çm÷Ztã 4 y7Ï9ºsŒ ô`yJÏ9 zÓÅ´yz ¼çm­/u‘ ÇÑÈ
7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.
8. Balasan mereka di sisi Rab mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Rabnya.
(Al-Bayyinah, 98:7-8)

6) Mendapat syurga.

Di akhirat ia mendapat syurga kurniaan Allah Subhanahuwata’ala. Firman-Nya:

ª!$#ur (#þqããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘#yŠ ÉO»n=¡¡9$# “ωöku‰ur `tB âä!$t±o„ 4’n<Î) :ÞºuŽÅÀ 8LìÉ)tFó¡•B ÇËÎÈ * tûïÏ%©#Ïj9 (#qãZ¡ômr& 4Óo_ó¡çtø:$# ×oyŠ$tƒÎ—ur ( Ÿwur ß,ydötƒ öNßgydqã_ãr ׎tIs% Ÿwur î'©!ÏŒ 4 y7Í´¯»s9'ré& Ü=»ptõ¾r& Ïp¨Ypgø:$# ( öNèd $pkŽÏù tbrà$Î#»yz

25. Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (syurga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).

26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (syurga) dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan, mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya.
(Yunus, 10:25-26)

Rujukan:

1) Jasiman, Lc., Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, Auliya Press Solo, Surakata, Indonesia, Cetakan pertama Julai 2005.
2) Ummu Yasmin, Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulum Bagi Da’i dan Murabbi, Media Insani, Tunggulsari, Solo, Cetakan kedua Januari 2005.
3) Al-Qur’an dan terjemahan. r